Reklamační řád

Platný pro kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím:

Kristýna Nováková
Odřepsy 157
Česká Republika

IČ: 03748545
Email: info@brown-leopard.cz
Telefon: 775200385

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku. Není plátcem DPH.

Adresa pro zasílání reklamací: info@brown-leopard.cz

záruka

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku trvající 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem splnění dodávky.

výluka ze záruky

Prodávající neodpovídá za vady zboží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nebo poškozením, které nezpůsobil prodávající.

reklamace

Kupující/spotřebitel je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci doručí na e-mailovou adresu prodávajícího: info@brown-leopard.cz nebo na adresu uvedenou jako sídlo v obchodním rejstříku. Kupující/spotřebitel v rámci reklamace popíše vady a uvede také, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Kupující/spotřebitel je oprávněn požadovat odstranění vady (opravu šablony), přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo výměnu produktu. Kupující/spotřebitel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Odstoupit od kupní smlouvy pro vady dodaného produktu může kupující/spotřebitel v případě, že dodávkou zboží s vadami je kupní smlouva porušena podstatným způsobem co do sjednané kvality zboží.
Prodávající je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu/spotřebiteli, pokud reklamaci neuznává. Neučiní-li tak do 10 pracovních dnů, má se za to, že reklamaci uznává.

obecná a závěrečná ustanovení

Jestliže některé ustanovení tohoto reklamačního řádu bude prohlášeno za neplatné, neruší se tím platnost všech jeho ustanovení. Zrušené ustanovení nahradí prodávající ustanovením novým, které bude v souladu s platným právním řádem.
Ve věcech, které nejsou přímo upravena tímto reklamačním řádem platí zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Odchylné podmínky uzavřených kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícími/spotřebitelem mají přednost před tímto reklamačním řádem.

🎁 Získejte slevu 20 % na první nákup 🎁