Reklamační řád

Platný pro kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím:

Kristýna Nováková
Odřepsy 157
Česká Republika

IČ: 03748545
Email: info@brown-leopard.cz
Telefon: 775200385

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku. Není plátcem DPH.

Adresa pro zasílání reklamací: info@brown-leopard.cz

ZÁRUKA:

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku trvající 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem splnění dodávky.

VÝLUKA ZE ZÁRUKY:

Prodávající neodpovídá za vady zboží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží, nebo poškozením, které nezpůsobil prodávající.

REKLAMACE

Kupující/spotřebitel je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci doručí na e-mailovou adresu prodávajícího: info@brown-leopard.cz nebo na adresu uvedenou jako sídlo v obchodním rejstříku. Kupující/spotřebitel v rámci reklamace popíše vady a uvede také, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Kupující/spotřebitel je oprávněn požadovat odstranění vady (opravu šablony), přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo výměnu produktu. Kupující/spotřebitel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Odstoupit od kupní smlouvy pro vady dodaného produktu může kupující/spotřebitel v případě, že dodávkou zboží s vadami je kupní smlouva porušena podstatným způsobem co do sjednané kvality zboží.
Prodávající je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu/spotřebiteli, pokud reklamaci neuznává. Neučiní-li tak do 10 pracovních dnů, má se za to, že reklamaci uznává.

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Jestliže některé ustanovení tohoto reklamačního řádu bude prohlášeno za neplatné, neruší se tím platnost všech jeho ustanovení. Zrušené ustanovení nahradí prodávající ustanovením novým, které bude v souladu s platným právním řádem.
Ve věcech, které nejsou přímo upravena tímto reklamačním řádem platí zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Odchylné podmínky uzavřených kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícími/spotřebitelem mají přednost před tímto reklamačním řádem.

🎁 Získejte slevu 20 % na první nákup 🎁

🔥 Představujeme nové kalendáře 2024 🔥