Obchodní podmínky

prodávající

Kristýna Nováková
Odřepsy 157
Česká Republika
IČ: 03748545
Email: info@brown-leopard.cz
Telefon: 775200385

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku. Není plátcem DPH.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.

Zákazníkem internetového obchodu Brown Leopard je buď: i) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona (dále jen „spotřebitel“), ii) osoba odlišná od spotřebitele (tyto dva typy zákazníků dále jen „kupující“).

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://brown-leopard.cz.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY PRO KUPUJÍCÍ/SPOTŘEBITELE

Kupující/spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Brown Leopard tak zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od kupní smlouvy odstoupit.

uzavření smlouvy

K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy kupující/spotřebitel vloží vybraný elektronický obsah do košíku a odešle objednávku. Než Kupující/spotřebitel závazně potvrdí objednávku, může měnit jak požadované plnění v košíku, tak způsob úhrady.

Kupující/spotřebitel je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil.

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené kupujícím/spotřebitelem ze strany Brown Leopard. Uzavření smlouvy Brown Leopard neprodleně potvrdí kupujícímu/spotřebiteli informativním emailem na kupujícím/spotřebitelem zadaný e mail.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

způsob platby

Informace o způsobu platby najdete ZDE.

způsob dodání zboží

Informace o způsobu dodání zboží najdete ZDE.

užívání digitálního obsahu

Kupující/spotřebitel je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely obchodních podmínek rozuměj digitální šablony) zakoupeného u Brown Leopard dodržovat povinnosti stanovené těmito obchodními podmínkami a právními předpisy upravujícími autorská díla. Pokud kupující/spotřebitel poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

Kupující/spotřebitel je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, a nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného.

Kupující/spotřebitel není oprávněn:

 • kopírovat zakoupený elektronický obsah
  žádným způsobem zakoupený elektronický obsah rozmnožovat
 • nakládat s elektronickým obsahem v rozporu s autorskými právy a jinými právními předpisy
  Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen, v případě že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti kupujícího/spotřebitele.

Toto ustanovení obchodních podmínek se užije taktéž na elektronický obsah, který Brown Leopard poskytl kupujícímu/spotřebiteli jako dar.

copyright

Autorská práva k produktům tohoto e-shopu náleží společnosti Brown Leopard. Zakoupení produktu Vás opravňuje k jeho standardnímu použití, nemáte však právo produkt volně šířit, přeprodávat nebo vydávat za vlastní. Jste oprávněni produkty používat pro vlastní potřebu, smíte je také nabízet svým klientům. Klientům (resp. třetím osobám) smíte předávat POUZE dále needitovatelný jpg, png nebo pdf formát. Vždy se prosím ujistěte, že nepředáváte psd formát. Šíření produktů v editovatelné podobě je porušováním autorského zákona.

digitální šablony

Naše šablony jsou určené pro středně pokročilé uživatele Adobe Photoshop CS, CC a Photoshop Elements. Je nutné ovládat práci s vrstvami a maskami. Tam, kde je to technicky možné, dodáváme také soubory pro jiné editační programy, např. Gimp nebo Zoner (sledujte pozorně záložku pod produktem „Kompatibilita & použití“, kde uvádíme, se kterými programy jsou naše šablony kompatibilní).

odstoupení od kupní smlouvy

Práva kupujícího/spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až  2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu/spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu/spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá provedením smluvenému vzorku nebo předloze, bylo-li provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

Prodávající neodpovídá za vady zboží, jestliže tyto vady byly způsobeny neodborným zásahem, užíváním v rozporu s obvyklým určením zboží nebo poškozením, které nezpůsobil prodávající.

Kupující/spotřebitel je povinen uplatnit nároky ze zjevných vad zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo při náležité pozornosti zjistit měl.

Kupující/spotřebitel je povinen uplatnit nároky ze skrytých vad zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do šesti měsíců od převzetí zboží.

V případě, že zboží má vady, má kupující/spotřebitel právo zejména na odstranění vady zboží či na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující/spotřebitel právo zejména na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či na odstoupení od kupní smlouvy.

Práva z vadného plnění kupujícímu/spotřebiteli nenáleží, pokud o vadě před převzetím zboží věděl nebo musel vědět, dále pokud kupující/spotřebitel vadu sám způsobil, zejména tím, že poskytl nesprávné nebo neúplné podklady pro dodání zboží nebo jednal v rozporu s kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami nebo pokyny prodávajícího.

Práva z vadného plnění (dále též „reklamace“) je kupující/spotřebitel povinen uplatnit u prodávajícího, a to např. prostřednictvím adresy elektronické pošty prodávajícího info@brown-leopard.cz, přičemž kupující/spotřebitel je povinen specifikovat reklamované zboží, důvod reklamace, přesný popis charakteru vad a množství vad zboží.

O reklamaci vydá prodávající kupujícímu/spotřebiteli potvrzení. Prodávající reklamaci vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se s kupujícím/spotřebitelem nedohodl jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví prodávající kupujícímu/spotřebiteli písemné potvrzení.

reklamační řád

Prosím, seznamte se s naším reklamačním řádem ZDE.

chyby tisku

Za chyby vzniklé při tisku nenese Brown Leopard žádnou odpovědnost.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady zpracování osobních údajů kupujícího/spotřebitele si můžete přečíst ZDE.

newsletter

Odhlášení ze zasílání newsletteru lze provést dvěma způsoby:

 • v patičce každého newsletteru najdete odkaz “unsubscribe” po kliknutí na tento odkaz a potvrzení bude váš email vyřazen z databáze
 • zašlete žádost na email: info@brown-leopard.cz a my váš email vyřadíme z databáze

odkazy na fonty

Linky ke stažení fontů vedou na weby třetích stran. Brown Leopard nemá žádnou kontrolu nad danými weby a nenese tak žádnou odpovědnost za jejich obsah. Uvádíme tyto linky pouze jako doporučené a jejich návštěva je na vlastní zodpovědnost.

závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@brown-leopard.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2022.

🎁 Získejte slevu 20 % na první nákup 🎁