Ochrana osobních údajů

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kristýna Nováková, IČ: 03748545 se sídlem: Odřepsy 157, Libice nad Cidlinou, 289 07 (dále jen: „správce“).

JAKÉ JSOU ZÁKONNÉ DŮVODY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

JAKÉ KONKRÉTNÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 
VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE:
 • jméno a příjmení
 • fakturační adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 
DALŠÍ NEPŘÍMÉ ÚDAJE:
 • IP adresa
 • cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb
 • informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
 • po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

KDO DALŠÍ MÁ K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

K předání produktů ve formě download linku využíváme cloudových služeb společnosti Dropbox (Privacy PolicyBusiness Agreement), sídlící mimo EU (USA).

JAK JSOU MÉ ÚDAJE CHRÁNĚNÉ?

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, a že k těmto údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti WEDOS  a disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme (případné žádat kopii těchto osobních údajů)
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • na opravu nebo aktualizaci osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR (tento výmaz bude proveden jen v případě, že zájmy správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí)
 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo se obrátit k dozorovému úřadu, případně na soud. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky průběžně upravovat či aktualizovat. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám aktualizovanou verzi zašle na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

🎁 Získejte slevu 20 % na první nákup 🎁